Skolereglement

INNLEDNING

Tegning av Justitia

1. Elevenes rettigheter og plikter på Briskeby videregående skole as
Elever som etter søknad er tatt inn på skolen har følgende rettigheter og plikter med hjemmel i friskoleloven:

 • Eleven har krav på undervisning, hjelp og rettledning veiledning i samsvar med de bestemmelser som gjelder til enhver tid.
 • Eleven blir medlem av et samfunn som utgjøres av elevene og personalet knyttet til skolen.
 • Eleven må forpliktet seg til å samarbeide med de andre medlemmene i skolesamfunnet og å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer.
 • Eleven er forpliktet til å rette seg etter bestemmelser i lov, reglement og instrukser, herunder dette reglementet som skolestyret har fastsatt fastsetter med hjemmel i friskoleloven § 3-9.
 • Alle klassene velger en tillitselev m/vara som er klassens talerør. Klassenes tillitselever m/vara utgjør elevrådet (friskoleloven § 5-3). Elevrådets leder og nestleder er representanter i skolestyret med møte- og talerett, og rett til å få sine meninger innført i styrereferatet (friskoleloven § 5-1).

2. Når ordensreglementet gjelder
Reglementet gjelder i skoletiden, på veien til og fra skolen og for skolens digitale læringsarena.

3. Hva du som elev har ansvar for
Du har som elev ansvar for å:

 • følge vanlige normer for god og hensynsfull atferd
 • rapportere omgående til kontaktlærer alle signaler som kan utvikle seg til vold, mobbing, rasisme eller sextrakassering. Dette gjelder også for sosiale medier.
 • delta aktivt i opplæringen i den form den blir gitt
 • møte presis og holde de tidsfrister som skolen setter
 • skaffe og ha med deg materiell og utstyr som du trenger i opplæringen
 • oppdatere deg på fagstoff som er gjennomgått i perioder du ikke har vært på skolen
 • rette deg etter regler for ekskursjoner og andre arrangementer utenfor skolen i
  skolens regi
 • selv å bidra til at rettighetene dine oppfylles på best mulig måte’
 • å skaffe deg informasjon om ulike aktiviteter i skolens regi, herunder ekskursjoner, lekser, prøver og lignende som finnes på læringsplattformen It’s learning.
 • melde eventuell feil på FM-utstyret direkte til audioingeniøren
 • ikke oppbevare penger eller andre verdisaker i klasserom, garderober eller korridorer, da skolen ikke erstatter stjålne eller ødelagte gjenstander

Hvis elever vil slutte ved skolen, må skolen ha skriftlig melding om dette. For umyndige elever må meldingen være attestert av foreldre/foresatte. Før eleven slutter, må han/hun henvende seg til kontaktlærer og rådgiver.

4. Hva skolen har ansvar for
Skolen har ansvar for at du får

 • tilpasset opplæring i overensstemmelse med regelverk og rammer
 • underveisvurdering, sluttvurdering og en dokumentasjon av opplæringen
 • skriftlig varsel dersom det er tvil om du kan få halvårsvurdering med karakter eller
  standpunktkarakterer i fag, eller om det er fare for at du i halvårsvurdering med karakter
  eller i standpunktkarakterer kan få Nokså god eller Lite god i orden og atferd
 • hjelp hvis du utsettes for krenkende atferd som for eksempel mobbing, vold eller
  rasisme i skolesamfunnet
 • rådgivning om sosiale spørsmål, utdanning og yrkesvalg for å styrke din faglige og
  personlige utvikling
 • mulighet til å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen
 • mulighet til å delta i planlegging og gjennomføring av systematisk arbeid for helse, miljø
  og sikkerhet på skolen
 • representasjon i råd og utvalg på skolen

Når det gjelder vold, mobbing, rasisme eller sextrakassering, har rektor det overordnede ansvaret for at nødvendige tiltak blir iverksatt, rutiner gjennomgås og at hendelsesforløpet og skolens håndtering evalueres i etterkant.

5. Samarbeid med hjemmet
Så lenge du er umyndig vil skolen ta kontakt med dine foresatte når dette er nødvendig. Du og dine foresatte kan også kontakte skolen og avtale møte med lærere, rådgivere og skolens ledelse, dersom dere ønsker det.

For ytterligere opplysning om innholdet i samarbeidet mellom hjem og skole gjelder reglene i forskrift til friskoleloven § 4-3.

6. Retningslinjer for tilstedeværelse
Elevene har plikt til å møte presis til undervisningen og å delta i undervisningen i den form den blir gitt. Betegnelsen “undervisning i den form den blir gitt” omfatter blant annet vanlig undervisning i klasse/gruppe, selvstendig arbeid i grupper eller på egen hånd – på skolen, hjemme, på biblioteket eller annet sted – deltakelse i prøver og hjemmearbeid.

 • Ingen må være borte fra undervisningen uten ved sykdom eller tillatelse som er gitt fra skolen. Udokumentert fravær kan føre til nedsatt ordenskarakter (jf. forskrift til friskoleloven § 3-5).
 • Hvis en elev blir syk og ikke kan komme på skolen, må skolen få beskjed. Beskjeden skal sendes til kontaktlærer via It’s Learning eller via mobiltelefon.
 • Hvis en elev er borte tre dager etter hverandre, skal eleven uoppfordret legge frem legeerklæring når han/hun kommer på skolen igjen. Skolen kan også be om legeerklæring ved gjentagende korttidsfravær.
 • Hvis en elev på grunn av sykdom må avbryte undervisningen og gå hjem, skal tillatelse innhentes fra faglærer, kontaktlærer eller skoleledelsen.
 • Elever som ber seg fri:
  – Faglærer kan gi fri for timer i sitt eget fag.
  – Kontaktlærere kan gi fri hele eller større deler av skoledagen.
  – Søknad om lengre fravær skal begrunnes i skriftlig søknad til rektor, minst 5 dager før lengre fravær.

Alt fravær registreres i samsvar med forskrift til friskoleloven § 3-46 og økonomiforskrift til friskoleloven § 14.

7. Tilstedeværelse og grunnlaget for vurdering i fag
Høyt fravær kan føre til at grunnlaget for vurdering med karakter mangler. Dette gjelder både for halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter.

Grunnlag for vurdering henger sammen med din aktive tilstedeværelse. Planlagt fravær skal avtales.

Fra 1. august 2016 fikk § 3-3 i friskoleloven en bestemmelse om at du ikke skal få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i et fag dersom du har fravær i mer enn 10 prosent av timene i faget. Du kan likevel få vurdering med karakter dersom du kan dokumentere at fraværet i mer enn 10 prosent av timene i faget skyldes slike grunner som er nevnt i bokstavene a) til g) i pkt. 8 i reglementet. Du skal få et varsel om du står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

Hvis du ikke får standpunktkarakter, kan du ikke gå opp til eksamen som ordinær elev. Vi viser til rundskrivet Udir 3-2016, og forskrift til friskolen § 3-3 siste ledd.

8. Fravær som kan trekkes fra ved føring av vitnemålet
Du kan søke om at fravær på tilsammen 10 dager per skoleår ikke blir ført på vitnemålet dersom det er dokumentert og skyldes:

 1. helse- og velferdsgrunner
 2. arbeid som tillitsvalgt
 3. politisk arbeid
 4. hjelpearbeid
 5. lovpålagt oppmøte
 6. representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå
 7. fravær i inntil 2 dager når dette er knyttet til religiøs høytid for medlemmer som er
  tilknyttet annet trossamfunn enn Den norske kirke.

Du er selv ansvarlig for å søke om dette. Bruk skjemaet på It’s Learning. Der finner du også søknadsfristen. Skolen skal trekke fra fraværet når vitnemålet skrives ut. Det er ikke anledning til å gjøre om timefravær til dagsfravær. Fratrekk av fravær gjelder kun hele dager.

Fravær under bokstav a) helsegrunner, må vare i tre sammenhengende ukedager for å komme inn under unntaket. Det er kun fravær fra og med fjerde sykdomsdag, som dokumenteres med legeattest, som kan trekkes fra.

Dersom du har avtale om organisert studiearbeid eller skoleadministrative gjøremål med faglærer eller rektor, skal dette ikke regnes som fravær.

9. Orden og oppførsel

9.1. Generelt om orden og oppførsel
Vi i skolesamfunnet skal utvise god orden og atferd og ta hensyn til hverandre. Dette er viktig for å skape et godt arbeids- og læringsmiljø.

Vi har sammen ansvar for å

 • vareta og styrke arbeids- og læringsmiljøet ved å opptre til beste for fellesskapet
 • motvirke nedsettende og krenkende språkbruk og atferd. Mobbing, diskriminering,
  rasistiske utsagn eller seksuell trakassering aksepteres ikke i noen form, verken fysisk,
  verbalt eller digitalt

Å overholde disse reglene er også et individuelt ansvar.

Du har et individuelt ansvar for å

 • overholde at all røyking og snusing er forbudt i skoletiden (kl 08:30- 16:00), både på skolens område og utenfor (jf. tobakkskadeloven § 27). Utenom denne tiden kun på merkede røykeplasser på skolens uteområde. Rusmidler må ikke nytes eller oppbevares på skolens område eller i nærheten av skolen, heller ikke i forbindelse med fester eller arrangementer i eller utenfor skolen i skolens regi.
 • unngå å ta medieopptak (video, lyd og bilde) av elever og ansatte som gjøres uten
  tillatelse av den eller de det tas opptak av. Andres nettprofiler og kontoer er deres
  eiendom, misbruk av disse er identitetstyveri
 • å gjøre deg kjent med brannvernsregler og rømningsveier.
 • overholde forbudet mot å bruke mobiltelefon eller digitale hjelpemidler i timene utenom det som avtales med lærer. Brudd på denne bestemmelsen medfører at læreren kan foreta inndragning for resten av timen.

9.2. Karakter i orden
Ved fastsetting av karakter i orden, vil skolen vurdere om du er forberedt til opplæringen og hvordan arbeidsinnsatsen og arbeidsvanene dine er. Dette innebærer blant annet om du er punktlig, følger opp arbeid som skal gjøres, og har med nødvendige læremidler og nødvendig utstyr til opplæringen.

9.3. Karakter i atferd
Grunnlaget for vurdering i atferd er knyttet til mennesker og eiendeler, eksempelvis hvordan du oppfører deg overfor medelever, lærere og andre du kommer i kontakt med i forbindelse med opplæringen. Det innebærer også at du viser respekt for- og tar hensyn til andre og andres eiendom.

9.4 Felles om karakterer i orden og oppførsel
Karakterene fastsettes på grunnlag av en helhetsvurdering av elevens orden og oppførsel og dokumenterte brudd på blant annet ordensreglementet. Vurderingen av orden og oppførsel skal holdes atskilt fra vurderingen av din kompetanse i fag.

Hvis du medvirker til fusk eller forsøk på fusk, kan dette føre til at skolen iverksetter sanksjoner mot deg, se neste punkt.

Skolen forventer at du møter presis til opplæringen. Hvis du kommer ofte for sent, kan dette føre til nedsatt ordenskarakter.

10. Reaksjoner/sanksjoner ved brudd på reglementet
Du må regne med en reaksjon fra skolen dersom du bryter reglementet. Før skolen iverksetter sanksjoner, skal det være vurdert om det er mulig å bruke hjelpetiltak eller andre reaksjonsmåter. Sanksjonene skal stå i et rimelig forhold til bruddet på ordensreglene. Det er ikke lov å straffe en gruppe for noe ett av gruppens medlemmer har gjort seg skyldig i. Når skolen har ilagt en sanksjon, må du rette deg etter denne.

Reaksjoner kan være at skolen

 • tar kontakt med hjemmet ditt og involverer de foresatte hvis du er under 18 år
 • gir deg anmerkning
 • gir pålegg om oppgaver for at du skal rette opp skade du har påført skolens bygninger
  eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.)
 • pålegger deg å erstatte eiendeler og annet dersom det er grunnlag for det
 • anmelder deg for antatt straffbare forhold
 • gir deg nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel
 • midlertidig inndrar gjenstander som du eier, for eksempel mobiltelefon
 • inndrar rusmidler, tobakk, snus og farlige gjenstander.
 • muntlig eller skriftlig gir deg påtale. Påtale kan komme fra lærer eller skolens ledelse
 • sender deg hjem fra ekskursjon
 • viser deg bort fra timen eller en økt på inntil 2 klokketimer. Dette kan læreren din avgjøre.
 • viser deg bort fra skolen for resten av dagen. Dette kan rektor avgjøre.
 • viser deg bort fra skolen i inntil fem dager. Dette er det rektor som fatter vedtak om.

I tillegg kan følgende reaksjon brukes:

 • bortvisning for resten av skoleåret/tap av rett til videregående opplæring, jf. friskoleloven § 3-10.
  Dette er det din hjemfylkeskommune som fatter vedtak om. Vedtak etter disse reglene kan etter forvaltningsloven påklages til fylkesmannen.

Avgjørelser om bortvisning av elev fattes etter følgende regler:

Resten av timen:Delegert til lærer
Resten av dagen:Rektor
Mer enn 1 dag:Rektor

Bortvisning gjelder hele skolebygningen.

Dersom en elev gjør skade på noe som tilhører skolen, skolekameratene eller andre som er knyttet til skolen, kan eleven pålegges helt eller delvis å erstatte skaden etter reglene i skadeserstatningsloven.

11. Saksbehandlingsregler
Før det blir tatt avgjørelse om reaksjoner for alvorlig brudd på reglementet, skal du ha mulighet til å forklare deg muntlig til den som skal ta avgjørelsen. Du kan også ha med deg en som taler din sak (fullmektig) etter bestemmelsene i forvaltningsloven, dette er særlig aktuelt når en alvorlig sanksjon er varslet fra skolens side.

Skolen skal sørge for at saken er godt opplyst før avgjørelse tas. Eventuelle sanksjoner skal stå i forhold til fakta i saken.

Vedtak om bortvisning utover en dag er et enkeltvedtak, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven skal følges. Skolen skal begrunne vedtaket, og du skal informeres om retten til å klage. Dersom du vil klage på enkeltvedtak, kan du be om at skolen ikke setter i verk sanksjon før klagen din er behandlet (forvaltningsloven § 42).

I følge § 3-9 i friskoleloven skal reglementet gjøres kjent for elevene og foreldrene.