HLF Briskebykonferansen 2018: "Hørsel hele livet". Fokus på eldre!
PS! Interessert i Briskeby VGS? Du kan hospitere hos oss!

Brukerutvalget

Briskeby brukerutvalg er sammensatt av representanter fra HLFs diagnose- og livssituasjonsutvalg – CI, Døvblitt, Tinnitus, Meniere, Foreldre og Barn, Arbeidslivsutvalget og HLFU. I tillegg deltar representanter for HLF Briskeby.

Utvalget skal konsentrere seg om HLF Briskeby sine kjerneområder som er videregående skole og rehabilitering av voksne hørselshemmede hvor fokus på yrkesdeltakelse står sentralt. Utvalget skal bidra til at brukerperspektiv får en sentral plass i utformingen av brukertilbudet ved senteret.

Utvalget skal være et rådgivende organ for ledelsen på HLF Briskeby og bidra til at brukernes og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt. Utvalget skal involveres i saker som angår tilbud til brukerne på HLF Briskeby, og utvalgets synspunkter skal komme frem når sakene behandles i styret for HLF Briskeby

Utvalget har selvstendig rett til å fremme saker for ledermøtet.

Utvalget skal ikke behandle enkeltsaker (elev og brukersaker).

Utvalgets medlemmer i perioden 2016-2018 er:

Leder
Odd Eskildsen (Døvblittutvalget)

Medlemmer
Trond S. Simonsen (Tinnitusutvalget)
Marianne Bråthen Geitz (Arbeidslivsutvalget)
Hans Petter Østreng (Foreldre/Barnutvalget)
Laila Meek (Meniereutvalget)
Kirsti Vidvei (HLFU)

 

VÅRT TILBUD