HLF Briskeby Forskning og Utvikling as – HLF Briskeby
HLF Briskebykonferansen 2019: Program og påmelding.
PS! Det er ikke for sent å søke seg inn på Briskeby vgs!

HLF Briskeby Forskning og Utvikling as

HLF Briskeby FoU er en selvstendig virksomhet under HLF Briskeby kompetansesenter as. FoU er en søstervirksomhet til Briskeby videregående skole as og HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as.

HLF Briskeby FoU as ble startet 1.8.17 og har sitt mandat fra HLF Sentralstyre. To personer er ansatt i deltidsstillinger, disse er for øvrig ansatt i hhv Briskeby videregående skole (Tone Thiis) og i HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester (Johanne Fossen). På denne måten har FoU en praksisnær tilknytning.

HLF Briskeby FoU skal være en aktiv pådriver innen fag- og kompetanseutvikling, fagfeltet hørsel. HLF Briskeby FoU skal dokumentere, kvalitetssikre og videreutvikle virksomhet i Briskeby videregående skole as og HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as. All virksomhet i begge enheter baseres på kunnskapsbasert praksis.

FoU vil i første omgang fokusere på intern dokumentasjons- og kvalitetsutvikling, men også involvere seg i og bidra til ulike eksterne forskningsprosjekt innen fagfeltet for senere å implementere forskning i egen virksomhet. Samarbeid med andre faglige og vitenskapelige miljøer vil stå sentralt.

Briskeby har over 60 års erfaring innen fagområdet hørsel. Gjennom den videregående skolen med rundt 60 elever pr år og fra kurs, rehabilitering og utadrettede tjenester med totalt rundt 720 brukere pr år, har vi landets største populasjon av personer med nedsatt hørsel/ hørselsutfordringer samlet ved vår senter. Dette skaper en verdifull arena og et viktig miljø for samling av erfaringer, kunnskap og videre utviklingsarbeid og forsking innen fagområdet hørsel.

FoU vil gjennom samling av egne erfaringer fra fagfeltet, brukernes historier og innspill samt etablert og ny forskningsbasert kunnskap, sikre at all virksomhet ved Briskeby bygger på kunnskapsbasert praksis. Spørsmål skal stilles omkring egen praksis og vil oppstå i praksis, disse vil gi grunnlag for problemstillinger som kan undersøkes og videre forskes på. Utviklingsarbeid skal bidra til konkrete nye tiltak og tjenester for virksomhetene

De aktuelle utviklings – og forskningsområder for FoU innen fagområdet hørsel er:

 • unge og videregående opplæring/høyere utdanning
 • kurs og rehabiliteringstjenester til voksne

FoU vil i planperioden 2017-2019 prioritere utviklingsarbeid før egne forskningsprosjekt etter følgende plan:

 • Utviklingsarbeid
  Være pådriver for dokumentasjons- og utviklingsprosjekter i begge virksomheter.
 • Forskning
  Etablere kontakt med aktuelle forsknings- og fagmiljøer for deltakelse og bidrag til relevante eksterne forskningsprosjekt.
 • Faglig utvikling
  Legge til rette for at ansatte i begge virksomheter stimuleres til å benytte den kunnskap som fremkommer gjennom eget utviklingsarbeid og annen forskning innen fagfeltet. Legge til rette for og motivere til at egen praksis bygger på kunnskapsbasert praksis.
 • Samarbeide
  Drive nettverksbygging mot andre aktuelle faglige virksomheter og være en foretrukken, likeverdig og sentral aktør innen fagfeltet.

FoU samarbeider foreløpig med følgende aktører:

 • FoU-nettverk (med utspring i Virke Rehab)
 • Oticon
 • HLF
 • UiO – Institutt for spesialpedagogikk (ISP) og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

© HLF Briskeby kompetansesenter as 2018 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

VÅRT TILBUD