Om HLF Briskeby

Jublende elever i anledning 60-årsjubileet

HLF Briskeby er en videregående skole og kompetansessenter for hørselshemmede. Senteret er eid av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) og består av Briskeby videregående skole as og HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as (RUT).  Siste skudd på stammen er Forskning og Utvikling (FoU) som høsten 2017 er i oppstartsfasen. Senteret driver videregående skole og utadrettede råd- og veiledningstjenester rettet mot ungdom.. Tilbudet til voksne består av kurs og rehabiliteringsvirksomhet. Våre samarbeidspartnere er Helse Sør-Øst, NAV og Statped. Briskeby er en non-profit virksomhet som komplementerer og utfyller det offentlige tilbudet til hørselshemmede.

På Briskeby kan vi hørsel og vi jobber etter HLF sitt motto:

engasjement, kunnskap og omsorg!

Vårt overordnede mål er å skape like muligheter for alle!

Våret tilbud
På skolesiden tilbyr vi særskilt tilrettelagt undervisning som bygger på talespråket og er den eneste skolen i Norden som benytter denne undervisningsmetoden. Undervisningen skjer i tilpassede lokaler, utstyrt med moderne hørselstekniske hjelpemidler.

På rehabiliteringssiden tilbyr vi kurs blant annet innen feltene Tinnitus, CI-opererte, Meniere og hørselshemmede i yrkeslivet. Vi har også et unikt rehabiliteringstilbud for Tinnitus og Meniere-rammede samt CI-opererte og er en del av spesialisthelsetjenesten gjennom samarbeidsavtalen med Helse Sør-Øst.

HLF Briskeby er eid av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) og var en del av Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped) til 1.august 2012 da skoledelen ble godkjent etter privatskoleloven, og ble da delt i to virksomheter:

  • HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as
  • Briskeby videregående skole as

Virksomhetene er datterselskaper av holdingselskapet HLF Briskeby Kompetansesenter as, et navn som også tjener som fellesnavn på senteret. Dette er en nødvendig selskapsorganisering for oppfylle formelle krav og dette har ingen praktisk betydning for våre brukere. Virksomhetene samarbeider tett, og skoletilbudet til elevene er gratis som før. Gjennom økt samhandling har kvaliteten på tjenestene vi leverer blitt enda høyere de siste årene.

Briskeby ligger i Lier, rett utenfor Drammen, men har navnet sitt fra bydelen i Oslo hvor skolen opprinnelig lå.

Opprinnelse
Det er umulig å omtale Briskeby uten å nevne grunnleggeren, initiativtakeren og pioneren Hild Ingemann Knutzen (1901-1988). Knutzen var en godt voksen dame med bakgrunn som økonom og lærer, da hun i 50-årsalderen reiste til USA og studerte audiologi og oral metode. Knutzen ble skolens første rektor og virket i denne stillingen til 1975, og som generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund (tidl. Norges Hørselsvern) til 1979. Hun ble tildelt Kongens Fortjenestemedalje i gull i 1976.

Knutzen hadde lenge ivret for et bedre skoletilbud for hørselshemmede og i 1956 ble ”Frogner Handelsskole” opprettet takket være statlig tilskudd med Norges Hørselsvern som eier. Man hadde en klar idé om at handelssutdannelse var passende for hørselshemmede, da en slik utdannelse ga mulighet for kontorarbeid i relativt rolige omgivelser. Skoletilbudet skulle imidlertid snart bli utvidet, med realskole fra 1960 og gymnas, forgjengeren til dagens videregående skole, i 1963. På 70-tallet ble imidlertid først realskolen og siden handelsskolen faset ut med innføringen av ungdomsskole og fra 1977 ble Briskeby et rent gymnas.

Bilde av Hild Ingemann Knutzen

Undervisningsfilosofi
Det mest sentrale og unike elementet med Briskebys undervisningsfilosofi har vært og er «talespråklig metode«, altså tilpasset undervisning og kommunikasjon med tale og munnavlesning som virkemiddel. Helt fra de tidlige årene har Briskeby benyttet stadig skiftende teknisk utstyr, fra de mer primitive mikrofon- og høytalersystemer til dagens trådløse teleslynge og FM-teknologier.

Helt fra begynnelsen av og til dags dato har Briskeby hatt en tradisjon for å ha lærere i deltidsstillinger som også jobber på andre skoler. Med årene har det blitt flere fast ansatte, men Briskeby har aldri hatt samme elevtall som større videregående skoler og det har derfor vært nødvendig med denne praksisen. Imidlertid må det ha fungert godt, for mange av disse deltidslærerne har jobbet i årtier på denne måten. Det har vært en fordel å ha dsse lærerne, da de kontinuerlig har fått og dratt nytte av impulser og erfaring både fra forskjellige fagmiljøer og undervisningssituasjoner.

Å tenke på denne måten allerede på 50-tallet som Knutzen gjorde, har i etterpåklokskapens navn vist seg å være meget fremsynt, selv om hun neppe kunne spå den utrolige teknologiske utviklingen vi har sett. Idag har vi bedre høreapparater og annet teknisk utstyr enn noen gang, inkludert Cochlea Implantat (CI), noe som gjør talespråklig undervisning aktuelt for en stadig større gruppe hørselshemmede.

I skoleåret 2017-2018 har skolen ca 62 elever fordelt på ulike klassetrinn og studieretninger. Fra skoleåret 2015-2016 ble vi godkjent for inntil for 82 skoleplasser.

Kompetansesenter
I 1993 ble Briskeby et nasjonalt kompetansesenter for hørselshemmede og en del av Statped. Dette har medført en økning i antall ansatte og i større grad fagpersoner med ulik bakgrunn. Kurs og annen virksomhet som ikke er direkte relatert til skoledelen, foregår side om side med vanlig undervisning og skolevirksomhet. Begge deler av virksomheten drar stor nytte av den andre gjennom utveksling av kompetanse og erfaring. Tverrfaglige prosjekter med ulike faggrupper fører også til erverv av ny kunnskap. Nå på slutten av 2010-tallet er det samlede fagmiljøet på Briskeby sterkere enn noen gang og vi har virkelig grunnlag for å si at «vi kan hørsel»!

I august 2020 flyttet kurs- og rehabiliteringsvirksomheten i RUT til Oslo, mens skolen og den utadrettede råd- og veiledningsdelen ble værende i Lier. 

Vi bruker informasjonskapsler. Personvernerklæring